Uwaga na przewóz samochodów klientów

W niektórych sytuacjach przewóz pojazdu należącego do klienta może zostać potraktowany jako przewóz drogowy, na który wymagane jest zezwolenie i który obwarowany jest innymi warunkami.

Jak informuje w swoim oficjalnym biuletynie Związek Dealerów Samochodów (ZDS) kilka dni temu opublikowano uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 października 2016 roku sygn. akt II SA/Go 619/16, z którego wynika, że w niektórych sytuacjach przewóz pojazdu należącego do klienta może zostać potraktowany jako przewóz drogowy. Taka usługa, jak przypomina ZDS związana jest z posiadaniem wymaganego zezwolenia. Wyrok ten dotyczył decyzji, w której GITD ukarał warsztat samochodowy karą pieniężną za przewóz bez zezwolenia samochodów klientów na zlecenie ubezpieczyciela z parkingu do warsztatu.

Stosownie do art. 4 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym transport drogowy to krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy; określenie to obejmuje również działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia jest niezarobkowy przewóz drogowy (art. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym), czyli przewóz na potrzeby własne, gdzie każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin.

Z powyższego wynika, że na przykład przewóz samochodów klienta przed ich naprawą między obiektami dealera będzie stanowić przewóz drogowy. Podstawą do nałożenia kary pieniężnej w przypadku wykonywania takiego przewozu bez zezwolenia jest art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym Zgodnie z tym przepisem, podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10.000 złotych za każde naruszenie. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji sankcjonowane jest karą pieniężną w wysokości 8000,00 złotych.

Źródło: Związek Dealerów Samochodów
fot. GITD